Hotline:(+84)4 3724 6666

Biểu mẫu tài chính kế toán

Danh mục mẫu văn bản thuộc: Biểu mẫu tài chính kế toán

Bảng kê các loại Bảng kê các loại
HSLAWS cung cấp các loại bảng kê bao gồm: Bảng kê khai chứng từ thanh toán, bảng kê khai hóa đơn, bảng kê khai hàng hóa, Liệt kê hóa đơn mua bán hàng hóa ...
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Báo cáo tài chính - Kế toán Báo cáo tài chính - Kế toán
Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Sổ sách kế toán Sổ sách kế toán
Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Lương và các khoản nợ Lương và các khoản nợ
Tiền lương của người lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Bảng tổng hợp Bảng tổng hợp
HSLAWS cung cấp các loại bảng tổng hợp bao gồm: Bảng tổng hợp thu chi; bảng tổng hợp kinh phí; bảng tổng hợp chứng từ, hóa đơn; tổng hợp mua, bán hàng hóa...
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Tài sản cố định của Doanh nghiệp Tài sản cố định của Doanh nghiệp
Tài sản cố định là tất cả những tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm  hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh (nếu chu kỳ kinh doanh lớn hơn hoặc bằng 1 năm)
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Lao động - tiền lương Lao động - tiền lương
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà người lao động đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và được thanh toán theo kết quả cuối cùng. 
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Phiếu xuất - nhập kho Phiếu xuất - nhập kho
Phiếu xuất - nhập kho có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, theo dõi thông tin, báo cáo tình hình một cách chính xác, trung thực, nhanh chóng về vấn đề tài sản
 
(Password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Hướng dẫn lập biểu mẫu sổ sách kế toán Hướng dẫn lập biểu mẫu sổ sách kế toán
HSLAWS hướng dẫn lập biểu mẫu sổ sách kế toán: nhật ký chung, sổ cái, bảng cân đối tài khoản...
 
(Password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết