Hotline:(+84)4 3724 6666

Biểu mẫu hợp đồng

Danh mục mẫu văn bản thuộc: Biểu mẫu hợp đồng

Hợp đồng dân sự Hợp đồng dân sự
Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Hợp đồng Kinh doanh - Thương mại Hợp đồng Kinh doanh - Thương mại
Hợp đồng thương mại là thỏa thuận của các bên liên quan đến việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong hoạt động thương mại
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Hợp đồng Lao động Hợp đồng Lao động
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết